Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học 6 mẫu khen thưởng học sinh cuối năm 2020 – 2021

Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học gồm 6 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để lập quyết định khen thưởng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020 – 2021 vừa qua.

Thông thường dịp cuối năm Hiệu trưởng sẽ căn cứ, xét duyệt và đưa ra quyết định khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt thành tích trong năm học vừa qua. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo 6 mẫu quyết định khen thưởng trong bài viết dưới đây của chinese.com.vn/giao-duc:

Bạn Đang Xem: Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học 6 mẫu khen thưởng học sinh cuối năm 2020 – 2021

Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học – Mẫu 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………
TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

Số:……..

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …….tháng ……năm …..

QUYẾT ĐỊNH
Khen thưởng học sinh năm học ………………

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC………………

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số: 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá HS tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ …………………… của trường Tiểu học ……………….. về kế hoạch năm học ………

Xét đề nghị của Giáo viên Chủ nhiệm và bộ phận Chuyên môn Nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng cho các em học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, có thành tích vượt trội ở các môn học trong năm học …….. (có danh sách đính kèm).

Điều 2. Các em Học sinh có tên nêu trên được tặng giấy khen, ghi tên vào sổ khen thưởng của Nhà trường và được thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các em Học sinh có tên ở điều 1, các bộ phận liên quan trong nhà trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VT.

Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học – Mẫu 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…….

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng học sinh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ……….

Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học;

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng 36 em học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học; 45 em học sinh hoàn thành tốt chương trình lớp học môn học; 20 học sinh có nỗ lực vượt bậc trong học tập và rèn luyện (có danh sách kèm theo).

– Mỗi học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học được tặng giấy khen và một phần quà trị giá 40.000 đồng; học sinh hoàn thành tốt chương trình lớp học được tặng giấy khen và một phần quà trị giá 35.000 đồng; mỗi học sinh nỗ lực vượt bậc trong học tập và rèn luyện được tặng giấy khen và một phần quà trị giá 25.000 đồng;

Điều 2. Nguồn kinh phí chi cho khen thưởng trích từ nguồn kinh phí Hội Cha mẹ học sinh và từ ngân sách của nhà trường.

Xem Thêm : Tổng hợp tiết mục văn nghệ ngày 20/11 hay nhất 10.000+

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng thi đua khen thưởng, Tổ Văn Phòng và các học sinh có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem Thêm : Báo cáo hoạt động kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nơi nhận:

– Như điều 1;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

………………………

Mẫu quyết định khen thưởng học sinh vẽ tranh

Phòng GD&ĐT…….
TRƯỜNG TIỂU HỌC ……

Số: …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày …… tháng ……..năm …

QUYẾT ĐỊNH
Khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc  trong phong trào vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam với An toàn Giao thông năm học………….

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC……………..

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT- BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch…………………. của Trường Tiểu học……… về việc tham gia cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam với An Toàn giao thông” năm học…….

Căn cứ kế quả đạt được.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Khen thưởng cho 5 em học sinh đạt thành tích xuất sắc và 4 em học sinh đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông” năm học……. (có danh sách đính kèm).

Điều 2:

– Phần thưởng kèm theo thành tích xuất sắc là 5 quyển tập.

– Phần thưởng kèm theo thành tích tiểu biểu là 4 quyển tập.

Điều 3: Các bộ phận có liên quan và các cá nhân có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3
– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

…………….

Mẫu quyết định khen thưởng học sinh có giải cờ vua, VSCĐ, viết chữ đẹp

Phòng GD&ĐT…….
TRƯỜNG TIỂU HỌC ……

Số: …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày …… tháng ……..năm …

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Khen thưởng học sinh có giải cờ vua, VSCĐ, viết chữ đẹp cấp trường)

Năm học………..

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ………

– Căn cứ ……………………… về việc thành lập Trường Tiểu học ……….

– Căn cứ Quyết định số 22 ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường Tiểu học.

– Căn cứ bảng xếp loại của các hội đồng thi cấp trường.

– Căn cứ thành tích đạt được của tập thể lớp và cá nhân học sinh.

QUYẾT ĐỊNH

– Điều 1: Nay trường công nhận tặng thưởng cho ….. tập thể lớp và…… học sinh đạt giải cờ vua, vở sạch chữ đẹp, viết chữ đẹp cấp trường năm học ……… (có DS đính kèm)

– Điều 2: Kinh phí khen thưởng trích từ quĩ Đội: ……………………

– Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Điều 4: Hội phụ huynh, bộ phận tài vụ và tập thể lớp, cá nhân học sinh có thành tích có tên ở điều 01 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem Thêm : Báo cáo hoạt động kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nơi nhận:

– KT, TQ
– Lưu hồ sơ Đội
– Như Điều 1

HIỆU TRƯỞNG

…………….

Mẫu quyết định khen thưởng học sinh đạt giải IOE, toán qua mạng cấp trường

Phòng GD&ĐT……..
TRƯỜNG TIỂU HỌC……

Số: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày ……tháng …..năm ..

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Khen thưởng học sinh đạt giải IOE, toán qua mạng cấp trường)

Năm học……..

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ………

– Căn cứ ………………………. về việc thành lập Trường Tiểu học ……….

– Căn cứ Quyết định số: 22 ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường Tiểu học.

– Căn cứ bảng xếp loại của các hội đồng thi IOE, toán qua mạng cấp trường.

– Căn cứ thành tích đạt được của các em học sinh.

QUYẾT ĐỊNH

– Điều 1: Nay trường công nhận tặng thưởng cho …… học sinh đã có thành tích cao trong hội thi anh văn, toán qua mạng cấp trường trong năm học …….. (có DS đính kèm).

– Điều 2: Kinh phí khen thưởng trích từ KPTX ………………………

– Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

– Điều 4: Hội phụ huynh, bộ phận tài vụ và tập thể lớp, cá nhân học sinh có thành tích có tên ở điều 01 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– KT,TQ
– Lưu hồ sơ Đội
– Như Điều 1

HIỆU TRƯỞNG

……………….

Mẫu quyết định khen thưởng tập thể lớp đạt giải thu gom vỏ lon, giấy vụn

Phòng GD&ĐT …………
TRƯỜNG TIỂU HỌC ………

Số: 13/QĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày ……tháng …..năm …

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Khen thưởng tập thể lớp đạt giải thu gom vỏ lon, giấy vụn cấp trường)

Năm học………

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ………

– Căn cứ ………………………về việc thành lập Trường Tiểu học ……….

– Căn cứ Quyết định số: 22 ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường Tiểu học.

– Căn cứ bảng tổng hợp xếp loại, đề nghị của giáo viên TPT.

– Căn cứ thành tích đạt được của tập thể lớp làm công tác “Kế hoạch nhỏ”.

QUYẾT ĐỊNH

– Điều 1: Nay trường công nhận tặng thưởng cho …… tập thể lớp đã có thành tích cao trong phong trào kế hoạch nhỏ cấp trường trong năm học ………… (có DS đính kèm).

– Điều 2: Kinh phí khen thưởng trích từ quĩ phúc lợi…………………….

– Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

– Điều 4: Bộ phận tài vụ và 8 tập thể lớp đạt thành tích có tên ở điều 01 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– KT, TQ
– Lưu hồ sơ tài vụ
– Như Điều 1

HIỆU TRƯỞNG

………………………

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ ILC - Blog Giáo dục
Danh mục: Biểu mẫu giáo dục

Chinese Blog Giáo dục

Giáo viên của chúng tôi là một người dạy ngoại ngữ tài năng, chuyên về tiếng Trung và tiếng Anh. Với kinh nghiệm dạy hơn 10 năm, anh ấy có khả năng tạo ra môi trường học tập hứng thú và sáng tạo. Sự sẻ chia kiến thức sâu sắc và phương pháp giảng dạy linh hoạt của anh ấy giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ một cách tự tin và hiệu quả. Với tình yêu và đam mê giảng dạy, giáo viên của chúng tôi là nguồn cảm hứng đáng tin cậy trong việc khám phá văn hóa và ngôn ngữ của Trung Quốc và nước Anh.
Back to top button