Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề : Nhà vệ sinh ở đâu

Hôm nay Chinese xin gửi đến các bạn Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề : Nhà vệ sinh ở đâu, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn chuẩn bị đến Trung Quốc du lịch.

xǐ shǒu jiān zài nǎ lǐ 
洗手间在哪里? 
Where is the washroom?

toilet-hanging-sign_318-51242

duì huà  
对话 
Dialogue 

ei ,nǐ hǎo,dǎ rǎo yí xià,qǐng wèn xǐ shǒu jiān zài nǎ lǐ?
A: 诶,你好,打扰一下,请问洗手间在哪里?
hey, excuse me, could you tell me where is the toilet?

Chào bạn, làm phiền bạn một chút, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?

zhè lǐ zuǒ guǎi jiù shì
B: 这里左拐就是
turn left there is.

Bạn rẽ trái là đến.

hǎo de,xiè xie
A:  好的,谢谢
Ok, thanks.

Ồ, cám ơn.

bú yòng xiè
B: 不用谢
you are welcome.

Không có gì.

shēng cí 
生词 
New words 

dǎ rǎo yí xià
打扰一下                 excuse me / I’m sorry : Làm phiền một chút

xǐ shǒu jiān
洗手间                    WC / washroom / toilet : Nhà vệ sinh

zhè lǐ
这里                       here: tại đây

zuǒ guǎi
左拐                       turn left: Rẽ trái

jiù
就                          then : chính là

bú yòng xiè
不用谢                    you are welcome : Không có gì

hǎo de
好的                      ok

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề là một phương pháp giúp các bạn tăng nhanh khả năng khẩu ngữ. Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ.

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments