Trang chủ / Tổng hợp / Học tiếng trung theo tình huống thực tế : Giảm cân

Học tiếng trung theo tình huống thực tế : Giảm cân

Chào các bạn, cân nặng luôn là vấn đề đối với các chị em phụ nữ, hôm nay mình cùng các bạn sẽ tìm hiểu trong tiếng Trung giao tiếp chủ đề GIẢM BÉO nóng hổi nói như thế nào nhé

GIẢM BÉO

jiǎn féi 
减肥 
Lose weight

duì huà  
  对话
Dialogue 

tiān na!wǒ yòu zhǎng pàng le!
A:天哪!我又长胖了!
Oh my gosh! I’m fatter!

nǐ  hé sūshān bǐ  qǐ  lái  hái bú suàn pàng 。
B:你和苏珊比起来还不算胖。
You are not fat compared with Susan.

jīn wǎn bié jiào wǒ chī fàn le 。
A:今晚别叫我吃饭了。
Do not ask me for dinner tonight.

shēng cí 
 生词 
New Words

zhǎng
长                 grow

pàng
胖                 fat

bǐ qǐ lái
比起来         compared with

suàn
算                consider / calculate

bié
别                do not

练习 
Exercise

一、 朗读下列生词
Read the following words aloud

zhǎng                                                  pàng
长                                                        胖

shòu                                                    miáo tiáo
瘦                                                         苗条

shēn cái hǎo                                        bǐ qǐ lái
身材好                                                 比起来

bú suàn pàng                                       bié
不算胖                                                   别

bú yào
不要

二、完形填空
Read the following passage and choose the word or phrase to fill in each

blank.

苗条 胖 瘦 比起来 身材 不算 不要

小雨          好,长得         ,看起来很            。但她觉得自己最近长         了,于是决定减肥,叫小明晚上           叫她吃饭。但小明觉得,她和苏珊           ,其实           胖。

三、 用所给的词造句
Make a sentence with the given words arranged in correct order

1、 高 他 长 了 又                                              

2、 电脑 这 比起来 还 和 贵 不算                                                 

3、 别忘了 明天 起床 我 叫                                                       

Chúc các bạn học tiếng Trung thành công

Hỏi đáp trực tuyến

avatar