Home / Lịch khai giảng lớp tiếng Trung / Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung tháng 2&3.2019

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung tháng 2&3.2019

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A92

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 19 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5 hàng tuần
 • Thời gian: 18h-19h30
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 13/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A93

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 18 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2-3-4-5-6 hàng tuần
 • Thời gian: 8h30-10h
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 13/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A94

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 20 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
 • Thời gian: 14h30-16h
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 13/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A95

 • Khai giảng: Thứ 6, ngày 22 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
 • Thời gian: 19h30-21h00
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 17/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A96

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 20 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2-3-4-5-6
 • Thời gian: 10h-11h30
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 13/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A97

 • Khai giảng: Thứ 6, ngày 22 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
 • Thời gian: 18h-19h30
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 13/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A98

 • Khai giảng: Thứ 5, ngày 21 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
 • Thời gian: 10h-11h30
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 17/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A99

 • Khai giảng: Thứ 5, ngày 21 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7
 • Thời gian: 18h-19h30
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 17/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A100

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 25 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
 • Thời gian: 8h30 – 10h
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 17/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A101

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 19 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7
 • Thời gian: 10h-11h30
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 15/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A102

 • Khai giảng: Thứ 6, ngày 22 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 6
 • Thời gian: 8h30-10h
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 17/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A103

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 25 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6
 • Thời gian: 19h30-21h
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 18/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản A104

 • Khai giảng: Thứ 4, ngày 27 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 4 – Thứ 6
 • Thời gian: 18h-19h30
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 20/02/2019: 1.900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký nhóm 03 người trở lên: 1.800.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao – Sơ cấp B

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B40.2

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 19 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5– Thứ 6
 • Thời gian: 19h30-21h
 • Học phí: 2,300,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 13/02/2019 đối với HV cũ : 2.100.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 15/2 đối với HV mới: 2.200.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B42.2

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 26 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 3 – Thứ 5
 • Thời gian: 18h-19h30
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 15/02/2019 đối với HV cũ : 2.100.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 20/2 đối với HV mới: 2.200.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B46

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 23 tháng 04 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 3– Thứ 5
 • Thời gian: 19h30-21h
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 15/02/2019 đối với HV cũ : 1,900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 20/2 đối với HV mới: 2.000.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B45

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 8 tháng 03 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2– Thứ 6
 • Thời gian: 18h- 19h30
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 20/02/2019 đối với HV cũ : 1,900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 25/2 đối với HV mới: 2.000.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B43.2

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 6 tháng 03 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2– Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 15h30-17h
 • Học phí: 2,300,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 15/02/2019 đối với HV cũ : 2,100.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 20/2 đối với HV mới: 2.200.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B48

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 4  tháng 03 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2–Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 8h30-10h
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 20/02/2019 đối với HV cũ : 1,900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 25/2 đối với HV mới: 2.000.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  B49

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 4 tháng 03 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2– Thứ 6
 • Thời gian: 10h-11h30
 • Học phí: 2,100,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 20/02/2019 đối với HV cũ : 1,900.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 25/2 đối với HV mới: 2.000.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao – Sơ cấp C

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  C26

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 26 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 3- Thứ 5- Thứ 7
 • Thời gian: 19h30-21h
 • Học phí: 2,300,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 20/02/2019 đối với HV cũ : 2.100.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 23/2 đối với HV mới: 2.200.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  C27

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 28 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4- Thứ 6
 • Thời gian: 18h-19h30
 • Học phí: 2,300,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 20/02/2019 đối với HV cũ : 2.100.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 23/2 đối với HV mới: 2.200.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao – Sơ cấp D

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  D6

 • Khai giảng: Thứ 3, ngày 26 tháng 02 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 3- Thứ 5
 • Thời gian: 18h-19h30
 • Học phí: 2,400,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 20/02/2019 đối với HV cũ : 2.200.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 23/2 đối với HV mới: 2.300.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  D13

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 20 tháng 03 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4
 • Thời gian: 19h30 – 21h
 • Học phí: 2,400,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 25/02/2019 đối với HV cũ : 2.200.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 27/2 đối với HV mới: 2.300.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  D15

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 4 tháng 03 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4
 • Thời gian: 10h-11h30
 • Học phí: 2,400,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 20/02/2019 đối với HV cũ : 2.200.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 23/2 đối với HV mới: 2.300.000 VNĐ/người/khóa

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung nâng cao – Sơ cấp G

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp  G4

 • Khai giảng: Thứ 2, ngày 10 tháng 04 năm 2019
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Thứ 2- Thứ 4
 • Thời gian: 18h-19h30
 • Học phí: 2,600,000 VNĐ

Học phí ưu đãi:

 • Đăng ký trước ngày 20/03/2019 đối với HV cũ : 2.500.000 VNĐ/người/khóa
 • Đăng ký trước ngày 23/3 đối với HV mới: 2.500.000 VNĐ/người/khóa

LỚP TIẾNG TRUNG TRẺ EM

Yếu tố quyết định thành công của bạn 

 • Môi trường giao tiếp: Lớp học ít người, bạn được tương tác giữa các học viên,giúp bạn tăng cường khả năng tư duy, phản ứng nhanh. tự tin giao tiếp.
 • Giáo viên: Giúp bạn làm việc nhóm, hỗ trợ bạn tương tác, giúp bạn cách nhớ mẹo. Giáo viên sẽ hướng dẫn bạn cẩn thận và chi tiết, từng bước để có thể học giao tiếp tiếng Trung thành thạo.
 • Học viên: Giữa các học viên phải có sự thảo luận, thực hành dựa trên nhu cầu giao tiếp thực tế thì bạn mới có thể thành công.

Sau khóa học bạn đạt được gì?

 • Phát âm chuẩn
 • Tự tin giao tiếp với người Trung Quốc.
 • Có thể đi Trung Quốc mà không cần phiên dịch.

Làm cách nào để đăng ký học?

Để tham gia các khóa học tiếng Trung giao tiếp của Chinese, bạn chỉ cần thực hiện một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Comment ngay số điện thoại hoặc gmail của bạn ngay dưới bài viết.
 • Cách 2: Gọi ngay đến số 0989543912 để được đặt lịch học và tư vấn lộ trình học tiếng Trung miễn phí.

Thông tin liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG CHINESE
?Website: https://chinese.edu.vn/
?Địa chỉ: Ad: Số 52, Ngõ 409, Kim Mã, Ba Đình, Tp Hà Nội
☎Tel: (04) 62.73.73.51
?Hotline: 0989 543 912

Hỏi đáp trực tuyến