Bản dịch tiếng Trung công văn Quyết định phê duyệt báo cáo

Dịch thuật tiếng Trung uy tín hàng đầu Việt Nam, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng tốt đảm bảo cho các yêu cầu dịch thuật tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Trung cũng như từ tiếng Trung sang tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Trung Chinese. Dưới đây là bản dịch “Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xưởng sản xuất các mặt hàng cơ khí cho xe đạp điện, xe máy điện của công ty TNHH công thương Tinh Nhuệ Hưng Yên của ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên” của khách hàng yêu cầu dịch tại Trung tâm tiếng Trung Chinese.

Văn bản gốc tiếng Việt

quyet dinh Bản dịch tiếng Trung công văn Quyết định phê duyệt báo cáo

Bản dịch tiếng Trung

兴安省人民委员会

编号:818/QĐ-UBND

越南社会主义共和国

独立-自由-幸福

—o0o—

兴安,2019年3月26日

兴安精锐工商有限公司电动车零件生产工厂项目的环境影响评估报告

批注决定书

兴安省人民委员会

根据2015年地方政府组织法;

根据2014年环境保护法;

根据政府2015年02月14日颁发关于环境保护规划、评估战略环境、评估环境影响与环境保护计划的第18/2015/NĐ-CP号议定;

根据资源环境部2015年05月29日颁发关于评估战略环境、评估环境影响与环境保护计划的的第27/2015/TT-BTNMT号通知;

根据兴安省人民委员会2017年12月05日颁发关于兴安省环境保护的第28/2017/QĐ-UBND号决定;

审核资源环境厅在2019年03月04日的第95/BC-STNMT报告的建议和兴安精锐工商有限公司电动车零件生产工厂项目的环境影响评估报告,

决定:

第一条:批准兴安精锐工商有限公司(下面简称为项目业主)电动车零件生产工厂项目的环境影响评估报告,主要内容如下:

1.项目的范围、规模、功率:

– 项目目标: 涂装电动车车架和其他零件

-规模: 720吨产品/年

-地点:红海塑胶与机械有限公司的出租工厂位于兴安省、文林县、明海社,面积3960平方米

2.项目环境保护要求,项目业主施工、运营过程中的责任:

– 收集、处理表面处理工段、涂装工段产生的生产废水;收集、处理项目和租赁工厂的其他单位产生的生活废水确保符合QCVN 14:2008/BTNMT生活废水国家技术规范的排放环境前条件;溢流雨水排放环境前要收集并初步处理;建设雨水排水系统与废水排水系统分开。

– 处理灰尘、废气符合QCVN 19:2009/BTNMT- 灰尘和B极限价值无机物质的废气;QCVN 20:2009/ BTNMT-  一些有机物质的废气;处理噪声、振动确保符合QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT; 要有处理臭味的措施确保不排放臭味废气到环境。

– 要经常、持续、符合技术规程地运行废物处理系统,并记录在运行日记,确保废水、废气处理后符合环境国家技术规范。

– 收集、分类、储存、处理全部工业固体废物、生活垃圾、有害废物确保符合政府2015年4月24日颁发关于管理废物及废料的第38/2015/NĐ-CP号议定和资源环境部2015年6月30日颁发关于管理有害废物的第36/2015/TT-BTNMT号通知的环境卫生要求。

– 报告环境保护工程的实施结果以被检查、确认完成后项目才能正式投入运营根据现行环境保护法规定。

第二条:项目业主有责任

1.制定计划并确保设施、人力来实施预防、救助和克服环境风险和事故的措施;负责赔偿项目造成的环境损害。

2.严肃实施环境影响评估报告所提到的环境质量监督程序;更新、保存监督数据并定期报告资源环境厅。

3.项目实施过程中若与经批准的环境影响评估报告有变更,项目业主要书面报告省人民委员会并有书面批准后才能实施变更的。

第三条:根据环境保护法第25条,2款规定决定批准项目的环境影响评估报告是依据让有权机关查核、决定下一步。

第四条:令资源环境厅检查本决定书批准的环境影响评估报告的环境保护项目内容。

第五条:本决定书自签署之日起开始生效./.

收文处:

-资源环境部;

-省人民委员会主席、各副主席;

-资源环境厅;

-省公安厅;

-文林县人民委员会;

-兴安精锐工商有限公司;

-省人民委员会办公室领导;

-存档: VT;CV;TNMT.

兴安省人民委员会

代主席

副主席

裴世举

(已签名、盖章)

Để có những bản dịch chuẩn và chính xác nhất vui lòng liên hệ Hotline hoặc gửi nội dung về mail vanphong@chinese.edu.vn để được tư vấn trực tiếp về dịch vụ Dịch tiếng Trung tại Trung tâm tiếng Trung Chinese..

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Related Articles

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button