Bản dịch tiếng Việt sang tiếng Trung : Quy cách đá vôi và trình tự đánh giá (Việt Nam)

Bản dịch tiếng Việt sang tiếng Trung chuẩn cho khách hàng chủ đề: Quy cách đá vôi và trình tự đánh giá (Việt Nam)

石灰石产品规格及评价程序(越南)

一,我们公司以下列规格购买石灰石

  1. CaO ≥ 54.5%
  2. MgO ≤ 1.2%
  3. SiO2 ≤0.5%
  4. Al2O3≤0.15%
  5. P<0.01%
  6. S<0.05%
  7. 煅强度≥88%
  8. 粉碎率≤15%
  9. 颗粒尺寸: 40~80mm, 90.0% ; >80mm, 0.2% max
  10. 水分≤1%

二,我们公司评价石灰石的程序

1,检查档案

要求提供公司档案资料(包括越南供应石灰石公司和在越南矿开采公司)、矿开采公司的销售授权文件、矿开采许可证副本、矿位置地图、由生产工厂取样送给检验机关检验的矿成分检验报告、装货港名称、从矿床运输到装货港的距离、装货港装卸能力和速度、主要经营对象、最近3年的实际销售。

2,要求提供交货港的FOB价格,高雄港/台中港CFR价格(美金/公吨)。CFR价格的海运条件如下:

2.1 卸货速度:15,000公吨/日(高雄港),11,000公吨/日(台中港)

2.2 腔大小:到高雄港的货船.

.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments